Bompengetakstene i Bergen prisjusteres fra 01.01.2019

Bompengetakstene i Bergen indeksreguleres 1. januar 2019 i tråd med veksten i konsumprisindeksen. For personbiler går prisen opp med én krone utenfor rush og to kroner i rushtiden for både diesel og bensinbiler.

Nye takster fra 01.01.2019

Takstgruppe 1*: 

 

Utenfor rush

I rush

Bensin

25

51

Diesel

30

56

*Kjøretøy i takstgruppe1 med gyldig AutoPASS-avtale og brikke får 20 prosent rabatt. 

Takstgruppe 2:

 

Utenfor rush

I rush

Euro V og eldre

70

123

Euro VI

37

75

Prisene er justert i tråd med utviklingen av konsumprisindeksen siden 2017, cirka 2 prosent per år. Totalt 4 prosent fra 2017 – 2019. Justeringen av takstene i tråd med prisveksten er hjemlet i Prop. 11S (2017-2018). 

Elbil-andelen i Bergen snart over 20 prosent

I samme stortingsproposisjon er det omtalt at batterielektriske kjøretøy skal betale bomavgift når nullutslippskjøretøyene utgjør mer enn 20 prosent av kjøretøyene som passerer i bomringen i Bergen. I oktober var andelen på 19,93 prosent. Det antas at elbil-andelen vil nå 20 prosent innen utgangen av 2018.  

Endelig avklaring av når elbiler skal begynne å betale vil bli kunngjort. Kunngjøring av nye takster vil skje 4-6 uker før innføring.