Bompenger

Stortinget vedtok i desember 2017 ny bompengepakke for Bergen. Dagens bomsystem med 14 bomstasjoner skal utvides med 15 nye bomstasjoner slik at en større andel av trafikken i Bergen bidrar.

Dette er et viktig tiltak for å dempe trafikkveksten. De nye bomstasjonene vil komme i ytre bydeler, samt et nytt bomsnitt i Bergen sentrum. De ytre bomsnittene vil ikke få rushtidsavgift. 

Bompengeinntektene i den nye ordningen er beregnet til å være omlag en milliard kroner brutto årlig. Med fratrekk av drifts- og rentekostnader er de årlige nettoinntektene rundt 880 mill. Den nye bompengepakken har 20 års varighet.

I det nye takstopplegget inngår miljødifferensierte takster. Dette vil være i tråd med prinsippet om at de som forurenser skal betale, og vil bidra til en raskere utskifting av de kjøretøyene som forurenser mest. Dette er viktig for å bedre byluften i Bergen. 

 

Les mer om innføringen av nye takster