Opprusting Olav Kyrresgate

Bydel: Bergenhus

  • Type: Bymiljø, Kollektiv
  • Status: Utbyggingsfasen
  • Ferdig:

Miljøløftet skal oppgradere Olav Kyrres gate. Målet er å gi bedre plass til passasjerene og gående, bedre trafikksikkerhet og ruteinformasjon, og gjøre gaten mer attraktiv for omstigning mellom buss og bane. 

Hovedgrepet i tiltaket er å omprioritere areal fra kjørefelt til fortau og passasjerareal.  Dette vil gi et åpnere og mer trivelig byrom, der det å oppholde seg er like viktig som det å komme seg fram. Holdeplassene i gateløpet skal oppgraderes til universell utforming slik at denne delen av sentrum blir tilgjengelig for alle.

Olav Kyrres gate er et av Bergens viktigste knutepunkt for kollektivtransport. Å sikre en smidig overgang for passasjerer mellom ulike kollektivtilbud er et viktig virkemiddel for å nå regjeringens transportpolitiske mål om at all vekst i persontransporten i Bergen skal tas med sykkel, kollektiv og gange.