Fyllingsveien

Bydel: Laksevåg

  • Type: Gang og sykkelveg, Kollektiv, Trafikksikkerhet
  • Status: Planleggingsfasen
  • Ferdig:

Miljøløftet skal utbedre fv 280 Fyllingsveien fra Carl Konows gate til Gabriel Tischendorfs vei for å sikre tryggere og bedre fremkommelighet for gående, syklende, kollektivtrafikk og øvrige trafikanter.

Fyllingsveien fremstår i dag som en trafikkfarlig strekning uten tilbud for gående og syklende. Strekningen er skolevei til Damsgård skole, og flere av boligene langs veien har direkte gangadkomster uten sikt rett ut i trafikkert veg. Strekningen oppleves i dag som svært utrygg å ferdes langs for gående og syklende og det er et stor behov for å bedre tilbudet. I forbindelse med sykkelvegen som skal bygges i Carl Konows gate skal det derfor gjennomføres en oppgradering av Fyllingsveien for å bedre sikkerhet og forhold for gående.

Veibanen på strekningen er smal og tilbyr dårlig fremkommelighet for buss og andre tunge kjøretøy. Busslinje 19 kjører via Melkeplassen og har 6 avganger i hver retning i makstimen. I tillegg er Fyllingsveien omkjøringsvei når Løvstakktunnelen er stengt, og belastes i slike tilfeller med ca. 30 avganger i hver retning i makstimen.

Ny løsning vil gi et tryggere og bedre tilbud til alle trafikantgrupper. Best mulig fremkommelighet for kollektiv, syklister og gående er et viktig virkemiddel i regjeringens transportpolitiske mål om at all vekst i persontransporten i Bergen skal tas med sykkel, kollektiv og gange.