Bedre fremkommelighet for Kollektiv i Brønndalen

Bydel: Laksevåg

  • Type: Kollektiv
  • Status: Utbyggingsfasen
  • Ferdig: Desember 2018

I Brønndalen skal det etableres snuplass for buss og ny universelt utformet holdeplass. Vegen skal også utvides for å sikre bedre og tryggere fremkommelighet for kollektivtransport og myke trafikantgrupper.

Det er mange busser som kjører opp i Brønndalen og snur innerst i blindveien. På strekningen er det mange steder hvor bussene har problemer med å passere motgående kjøretøy. Innerst i snusløyfen er det en holdeplass hvor bussene ikke kommer inntil kantsteinen på perrongarealet. Dette medfører at på- og avstigende passasjerer må stige ned i vegbanen, når de skal av- og på bussen.

Det er planlagt en vegutviding på strekningen fra avkjørsel til Brønndalsåsen og inn til snusløyfen. I selve sløyfen blir kantsteinen på perrongarealet justert slik at bussen kan komme inntil kantsteinen. 

Best mulig bussfremkommelighet og gode holdeplassløsninger er viktige virkemiddel i regjeringens transportpolitiske mål om at all vekst i persontransporten i Bergen skal tas med sykkel, kollektiv og gange.