Knutepunktsutvikling Paradis

Bydel: Fana

  • Type: Bymiljø, Gang og sykkelveg, Kollektiv
  • Status: Planleggingsfasen
  • Ferdig: Usikkert

Miljøløftet utvikler Paradis som knutepunkt for kollektiv.

I tråd med kommuneplanens arealdel satser Bergen på  knutepunktsutvikling, med særlig vekt på bybanestoppene.  På Paradis planlegges fremtidig infrastruktur og vegnett for å styrke Paradis som knutepunkt. Første konkrete byggeprosjekt er ny gang og sykkelveg m/bro over Nesttunveien og Bybanen. 

Knutepunktsutvikling bidrar til at Bergen blir en tettere by og gjør at befolkningen ikke blir like avhengig av bil til daglige gjøremål. Tiltaket svarer derfor godt til Miljøløftets mål om høy arealutnyttelse i sentrale områder og ved viktige knutepunkter for kollektivtrafikken.